Gedragsregels

  • Wellevendheid en respect is verplicht tegenover alle leden en het bestuur. Overtredingen

         worden besproken onder de lesgevers en kunnen tot tijdelijke uitsluiting van de overtreder
         leiden.

  • De leerlingen in dobok zijn steeds gehouden tot het groeten bij het betreden en verlaten van

         de dojang.

  • De leraar heeft het recht na een tweede vermaning van om het even welke aarde de leerling

         uit de dojang te verwijderen.

  • Wenst een leerling de dojang te verlaten tijdens de les, dan wordt hiervoor de toelating

         gevraagd aan de leraar.

  • Tijdens de les wordt alle aandacht, geduld en zelfdiscipline van de leerlingen gevraagd.
  • Alle vragen worden aan de leraar gesteld, zodat medeleerlingen niet gestoord worden.

Gedragspictogrammen voor kinderen